Privacybeleid

Sal e Pimenta hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt. Met dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) wenst Sal e Pimenta duidelijk en transparant te zijn over wat er gebeurt als zij je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.


Wanneer worden je persoonsgegevens verzameld en gebruikt?

Sal e Pimenta verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens wanneer je:
– haar website www.salepimenta.be (hierna de “Website”) of sociale media (bv. Facebook, Instagram, Twitter) gebruikt of met haar communiceert via email, telefoon, of een ander digitaal communicatiekanaal;
– een aankoop doet op haar webshop op de Website;
– je inschrijft voor haar nieuwsbrief;

Wie is Sal e Pimenta

“Sal e Pimenta” verwijst in dit Privacybeleid naar:             
Code Breakers BV
Gentsesteenweg 50
9200 Dendermonde 
België
Ondernemingsnummer 0643.652.804                   
RPR Gent (Dendermonde)               
info@salepimenta.be
Code Breakers BV is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of – zoals de wet het noemt – “verwerken”) van je persoonsgegevens.             

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Sal e Pimenta, dan kan je altijd contact opnemen met Sal e Pimenta op het e-mailadres info@salepimenta.be.
Als je niet tevreden bent met de reactie van Sal e Pimenta, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.               


Welke persoonsgegevens verwerkt Sal e Pimenta en waarom?

Wanneer je gebruik maakt van de Website of sociale media van Sal e Pimenta of met Sal e Pimenta communiceert via telefoon, het online contactformulier, e-mail, of een ander digitaal communicatiekanaal, zal Sal e Pimenta je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

– de communicatie tussen jou en Sal e Pimenta mogelijk te maken, waarbij Sal e Pimenta zich beroept op haar legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met je op te nemen voor vragen van welke aard dan ook;
– de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina’s te verbeteren, waarvoor Sal e Pimenta zich beroept op haar legitiem belang om bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;
– gerichte communicatie, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen en andere advertenties aan je te kunnen voorzien. Tenzij je een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten van ons heeft gekocht en die Sal e Pimenta wil bereiken met haar eigen marketingmateriaal, zal Sal e Pimenta je enkel communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties toesturen via email en andere elektronische communicatiekanalen tussen personen indien je expliciet toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen te ontvangen.
– statistische analyses uit te voeren om de Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, waarvoor Sal e Pimenta zich beroept op haar legitiem belang om de Website, sociale media en producten en diensten continu te verbeteren om je de best mogelijke ervaring te bieden.                           
– malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor Sal e Pimenta zich beroept op haar legitiem belang om haar online aanwezigheid veilig te houden.
– te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij Sal e Pimenta zich beroept op haar wettelijke verplichtingen.                    
– Sal e Pimenta te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in haar legitiem belang is om je persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.
Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerkt Sal e Pimenta de volgende persoonsgegevens:
– de basisidentiteitsgegevens die je haar verstrekt, zoals naam, emailadres, postadres, telefoonnummer;
– de inhoud van je communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie je correspondeert, datum en tijd, enz.);
– technische informatie in verband met het apparaat dat je gebruikt, zoals je IPadres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
– informatie over je surfgedrag, zoals hoe lang je surft, op welke links je klikt, welke pagina’s je bezoekt en hoe vaak je een pagina bezoekt;
– publiek beschikbare informatie over je profiel op sociale media;
– alle andere persoonsgegevens die je ons verstrekt.

Wanneer je een aankoop doet op de webshop op de Website, zal Sal e Pimenta je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:          

– haar contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer je klant of leverancier bent, vertrouwt Sal e Pimenta op de noodzaak van de verwerking van je persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat zij met jou heeft. Als je echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwt Sal e Pimenta op haar legitiem belang om met klanten en leveranciers te kunnen contracteren;
– haar normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer), waarvoor zij vertrouwt op haar legitieme belangen om haar activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren;
– te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij Sal e Pimenta zich beroept op haar wettelijke verplichtingen.
– haar te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in haar legitiem belang is om je persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.


De persoonsgegevens die Sal e Pimenta voor deze doeleinden verwerkt, zijn dezelfde persoonsgegevens als de 6 puntjes hierboven opgesomd en daarbovenop financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer, btw-nummer, facturatie- of andere gegevens die zij nodig heeft om je aankoop uit te voeren. Sal e Pimenta kan overigens ook andere persoonsgegevens verwerken die je haar verstrekt.

Wanneer je je inschrijft voor de online nieuwsbrief, zal Sal e Pimenta je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om je haar nieuwsbrief of andere elektronische communicatie te kunnen toesturen. Sal e Pimenta zal je altijd om uw expliciete toestemming vragen alvorens zij je haar nieuwsbrief toestuurt, tenzij je een bestaande klant bent die zij op de hoogte wil houden van haar producten en diensten. Je hebt steeds de mogelijkheid om je af te melden voor de online nieuwsbrief. Om je de nieuwsbrief toe te sturen, verwerkt Sal e Pimenta alleen je e-mailadres.

Alle bovenvermelde persoonsgegevens, ontvangt Sal e Pimenta rechtstreeks van jou. Het kan gebeuren dat Sal e Pimenta bijkomende informatie ontvangt over jouw voorkeuren en surfgedrag van partners als Facebook, Instagram en Twitter. Als je meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over jou verwerken en voor anderen beschikbaar maken, verzoekt Sal e Pimenta je om hun respectievelijke privacybeleid te raadplegen:

. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy          
. Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875


Met wie deelt Sal e Pimenta jouw persoonsgegevens?

Sal e Pimenta deelt je persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:
– logistieke en postbedrijven (zoals Bpost) die haar in staat stellen je aankoop te bezorgen;
– financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders of betalingsinitiatiedienstaanbieders die haar in staat stellen je betaling te verwerken;
– onderaannemers van Sal e Pimenta met wie zij een overeenkomst heeft en die haar helpen de Website, de webshop en de daarbij horende functionaliteiten ter beschikking te stellen, zoals IT dienstverleners;
Sal e Pimenta deelt je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met andere ontvangers dan deze vermeld hierboven zonder je expliciete toestemming hiervoor. 

Hoe lang bewaart Sal e Pimenta jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer Sal e Pimenta je om toestemming heeft gevraagd, tot het moment dat je dietoestemming intrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat je niet langer de volledige of een deel van de Website, de sociale media van Sal e Pimenta of andere communicatiekanalen kan gebruiken.
In deze bepaling voorziet Sal e Pimenta je van de informatie die je nodig hebt om te beoordelen hoe lang zij je persoonsgegevens identificeerbaar houdt.
Als algemene regel geldt dat Sal e Pimenta uwjepersoonsgegevens zal de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in deze bepaling wordt uitgelegd, is verstreken. Sal e Pimenta kan je persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat Sal e Pimenta verhindert deze te verwijderen, of wanneer er een doorslaggevend belang is van Sal e Pimenta, je financiële instelling, de betalingsdienstenprovider, of een andere derde partij om je persoonsgegevens identificeerbaar te houden.
Alle persoonsgegevens die Sal e Pimenta via haar interacties met je verzamelt via de Website, sociale media, telefoon, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zal Sal e Pimenta zo lang bewaren als nodig is om met jou te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt Sal e Pimenta in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als je bij haar terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.
Alle persoonsgegevens die Sal e Pimenta verzamelt om je haar nieuwsbrief toe te sturen, zal zij bewaren zolang je ingeschreven blijft op de mailinglijst.
Alle persoonsgegevens die Sal e Pimenta verzamelt in het kader van een aankoop in de webshop, bewaart Sal e Pimenta voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar daarna.


Wat doet Sal e Pimenta om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die Sal e Pimenta verwerkt zeer belangrijk voor haar. Daarom doet Sal e Pimenta haar best om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze stappen omvatten onder meer de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die Sal e Pimenta je heeft meegedeeld. Sal e Pimenta heeft ook technische en organisatorische maatregelen genomen om haar infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen.


Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Wanneer Sal e Pimenta je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, geniet je een aantal rechten die je op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer je een recht wilt uitoefenen, Sal e Pimenta je om een identiteitsbewijs zal vragen. Zij doet dit om te voorkomen dat er een inbreuk in verband met persoonsgegevens plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als jou en een recht in je naam uitoefent.
Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens, wat betekent dat je Sal e Pimenta kunt vragen om je informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die Sal e Pimenta over jou heeft. Je kunt zelfs een kopie van je persoonsgegevens opvragen. Houd er echter rekening mee dat je moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten je toegang wenst te hebben tot je persoonsgegevens.
Indien je herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kan Sal e Pimenta deze opeenvolgende verzoeken weigeren of je een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Sal e Pimenta kan je ook het recht op toegang tot je persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van Sal e Pimenta, onevenredig zou kunnen schaden.
Je hebt het recht om te vragen dat Sal e Pimenta je persoonsgegevens corrigeert als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die Sal e Pimenta over je verwerkt onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context Sal e Pimenta je persoonsgegevens gebruikt (bijvoorbeeld om je nieuwsbrieven te sturen), zodat Sal e Pimenta je verzoek snel en accuraat kan beoordelen.
Als Sal e Pimenta je toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld om je nieuwsbrieven te sturen, hebt je het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.

Je kan Sal e Pimenta verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Sal e Pimenta ze heeft verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als je met succes gebruik hebt gemaakt van je recht om je toestemming in te trekken of je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zal Sal e Pimenta je persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen Sal e Pimenta verbieden om je persoonsgegevens te verwijderen.

Je kunt Sal e Pimenta vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:
– gedurende de tijd dat Sal e Pimenta je verzoek om correctie van je persoonsgegevens beoordeelt;
– gedurende de tijd dat Sal e Pimenta je bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens beoordeelt;
– wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar je geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;
– wanneer Sal e Pimenta je persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar je hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.


Wanneer Sal e Pimenta uw persoonsgegevens verwerkt op basis van haar eigen belangen, d.w.z. je hebt Sal e Pimenta geen toestemming gegeven en Sal e Pimenta heeft ze niet nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, heb je het recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sal e Pimenta. Wanneer het belang van Sal e Pimenta betrekking heeft op direct marketing, zal Sal e Pimenta je verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld de veiligheidsbelangen van Sal e Pimenta, vraagt Sal e Pimenta je om je specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moet Sal e Pimenta je omstandigheden afwegen tegen haar belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat jouw omstandigheden zwaarder wegen dan haar belangen, zal Sal e Pimenta de verwerking van je persoonsgegevens staken. Als de beoogde verwerking echter wordt gekwalificeerd als direct marketing, heb je het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.
Wanneer Sal e Pimenta uw persoonsgegevens heeft verzameld op basis van je toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met jou, heb je het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt.
Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, vraagt Sal e Pimenta u haar een e-mail te sturen. Je kunt haar bereiken via info@salepimenta.be 
Je kan er zeker van zijn dat Sal e Pimenta een e-mail van jou, waarmee je aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zal interpreteren als je toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van je verzoek.
In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht je wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context Sal e Pimenta je persoonsgegevens heeft verkregen, zodat zij je aanvraag snel en zorgvuldig kan behandelen. Je aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart die je identiteit bewijst.
Sal e Pimenta zal je onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zal Sal e Pimenta je daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.